Overige

Ook voor preventie !

Naast deze producten zijn er mogelijkheden bij FYSIO-TEAM ter preventie van klachten (zie hieronder) en voor medische training in groepsvorm. Hierbij wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut met een individueel trainingsschema gewerkt. Zie hiervoor de specifieke pagina.

FYSIO-TEAM VOOR BEDRIJVEN:  Produkten Fys’Optima

Overige produkten (leefstijl en preventie):

– Health Check

– Fit en gezond gewicht

– E-mail service
Voor meer informatie klikt u hier.

FYSIO-TEAM VOOR BEDRIJVEN

Bewegen op de werkvloer

Ten behoeve van het terugdringen van het verzuim bij de WSD (sociale werkvoorziening) is een grootschalig project opgezet. Dit project heeft als doel middels micro-pauzes de nadelige invloed van repeterende werkzaamheden i.c.m. statische houdingen te elimineren. Door een vast programma aan oefeningen aan te bieden, welke op vaste momenten per dag worden uitgevoerd worden de werkblokken op een actieve manier onderbroken. Het traject is uitgevoerd met voorlichtigings- en begeleidingssessies, posters en oefenprogramma’s met en zonder muziek.

Hieronder staan links naar produkten welke betrekking hebben op dit project. Een dergelijk project kan zeer snel op uw wensen worden aangeboden; voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Kees Verschoor.

Oefeningen op muziek

Voorbeeld oefeningen

*************************************************************************************************

Profielbeschrijving arbeidsfysiotherapie:

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Daarmee zich onderscheidend van de bedrijfsfysiotherapeut die zich vooral richt, om het bedrijf zelf van advies te voorzien.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject oa. bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van; primaire,secundaire en tertiaire preventie, behandeling en re-integratie. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfartsen, arboadviseurs en verzekeringsartsen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft het profiel van de arbeidsfysiotherapeuten beschreven, in een project waaraan ook werkgevers, arbodiensten en opleidingen deelnamen (Kuiper et al, 2003). FYSIO-TEAM richt zich sinds 2003 op de tak Arbeidsfysiotherapie, deels met werkzaamheden voor landelijke reïntegratiebedijven, deels met de uitvoering van zelf opgezette trajecten voor plaatselijke bedrijven. Binnen FYSIO-TEAM zijn tweegeregistreerde arbeidsfysiotherapeuten werkzaam:
– Kees Verschoor
– Ankie van de Sloot-Neggers

Een actieve benadering van de door de cliënt gepresenteerde problematiek staat centraal.