COPD

Gezond Bewegen bij COPD

Voor info-film klik hier.

Gezond Bewegen bij COPD
Wordt u benauwd als u bij­voorbeeld de trap oploopt of met klusjes in huis bezig bent? Of hebt u last van hoestbuien? Dan hebt u misschien de neiging om lichamelijke inspanning te vermijden in de hoop dat u minder snel kortademig wordt. Maar als u weinig in beweging bent, krijgt u juist meer klachten!

Wanneer u vragen heeft over COPD, schroom dan niet deze aan uw fysio­therapeut te stellen. Fys’optima-praktijken heb­ben tevens een speciale groepsfysiotherapie ontwikkeld voor mensen met COPD.

WAT IS COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is de verzamel­naam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Beiden zijn aandoeningen aan de lucht­wegen, die het ademen lastig maken. De belangrijkste klachten bij COPD zijn veel hoesten, slijm opgeven, piepende ademhaling en kortademig­heid bij inspanning.

OORZAKEN VAN COPD

In 90% van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door (mee)roken. Roken ver­oor­zaakt een lang aanhoudende ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen.  Ook langdurig werken in een omgeving met bijv.  veel steen- en metaal­stof­deeltjes in de lucht kan tot een ontsteking leiden. Verder kan erfelijkheid een rol spelen.

HOE WORDT COPD BEHANDELD?

Als het voor de arts duidelijk is dat u COPD hebt, is het zaak dat u zo goed moge­lijk behandeld wordt. Hoewel COPD niet te genezen is, zijn de klachten met een uitgekiende behande­ling te verlichten.

Stoppen met roken is de meest doel­treffende stap om het verergeren van de ziekte te vertragen. Naast medicijn­gebruik, dat helpt de klachten onder controle te houden, kunnen revalidatie­programma’s en groeps­fysiotherapie, nuttig zijn om slijm te verwijderen en de conditie te verbeteren. Ook individuele therapie (eventueel voorafgaand aan de groeps­training) kan zinvol zijn in uw persoon­lijke situatie.

PLAN VAN AANPAK

Het programma start met een test waarbij informatie over uw fitheid wordt vast­gelegd en uw persoonlijke omstandig­heden en doel­stellingen worden besproken. Afhankelijk van de verwijzing en evt. van de bevindingen uit de intake, zal er een terugkoppeling plaatsvinden naar de arts alvorens gestart wordt met de training.

Ieder trainingsuur biedt: een gezamenlijke warming up, een (individueel gericht) trainingsprogramma met behulp van fitness­apparatuur en materialen als stokken, ballen en hal­ters en een gezamenlijke cooling down vormt de afsluiting.

Deelname is mogelijk voor 1 of 2 keer per week. Om de persoonlijke aandacht te garanderen is de groepsomvang maximaal 10 personen; omwille van efficiënte praktijk­voering kan het voorkomen dat er deelnemers van verschil­lende doel­groepen gezamenlijk trainen.

TRAININGSTIJDEN

Voor de doelgroeptraining  “COPD” zijn diverse tijden be­schik­­baar, zowel in de ochtend als ’s-middags.

TARIEF

Het aantal keer dat u per jaar op kosten van uw zorg­verzekeraar mag deelnemen is bij een niet-chronische aan­doening afhankelijk van de mate waarin u aan­vullend verzekerd bent. Bij een chronische aandoening (“long­functie”  < 60%) wordt de training vergoedt uit de hoofdverzekering, afhankelijk van uw ziektelast.
Veelal zal het geredu­ceerde groepstarief gedeclareerd kunnen worden.

AANMELDEN

Wanneer u geïnteresseerd bent dan kunt u zich wenden tot uw therapeut of u kunt zich aanmelden bij de administratie: 0411-672548 of via www.fysio-team.nl.

Voor meer informatie klik hier.